ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» (надалі – Підприємство) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства (надалі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» за 2021 рік.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» доступна на веб-сайті Підприємства https://kroschu.com.ua/lutsk/

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства включає:
1.1. Огляд звітного пакету фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за 9 місяців 2021 року (українська та англійська версії) відповідно до вимог законодавства, а також вимог Міжнародних стандартів,контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі –МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит.
1.2. Аудит звітного пакету фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за 2021 рік (українська та англійська версії) відповідно до вимог законодавства, а також вимог Міжнародних стандартів,контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі –МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит.
1.3. Аудит фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за 2021 рік (українська та англійська версії) та Звіт про управління Товариства за 2021 рік відповідно до вимог законодавства, а також вимог Міжнародних стандартів,контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі –МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит.
1.4. Термін випуску звітності: для огляду звітного пакету фінансової звітності за 9 місяців 2021 року – до 31.10.2021р.; для аудиту звітного пакету фінансової звітності за 2021 рік – до 31.01.2022р.; для аудиту фінансової звітності за 2021 рік – до 20 лютого 2022р.

2. Основними критеріями, які визначені Підприємством для відбору аудиторської фірми є:
2.1. Бути включеним до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності.
2.3. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.
2.4. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
2.5. Відповідати вимогам щодо незалежності і об’єктивності аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
2.6. За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов`язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми його доходу від надання аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю:
2.7.1. Наявність у складі аудиторської фірми не менше 100 працівників, які залучаються до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір (довідка учасника щодо кількості працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладено трудовий договір).
2.7.2. При цьому не менше як п’ять працівників повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менше як 15 працівників повинні мати принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної Федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW) (довідка учасника щодо працівників, які мають зазначені сертифікати та копії вказаних сертифікатів).

2.8. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.
2.9. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.
2.10. Відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг Товариству (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років).
2.11. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.
2.12. Вартість аудиторських послуг.
2.12.1 Якість інформації, яка надається.

3. Інформація та документи для участі у Конкурсі:
3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до виконання завдання з аудиту фінансової звітності Підприємства роботи:

  • загальна кількість працівників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг) з:

  • проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Підприємства за поточний рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту.

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:

  • інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;
  • перелік основних клієнтів за останні 3 роки;
  • перелік інших послуг, які надаються.

3.4. Довідка про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.
3.5. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
3.6. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
3.7. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;
3.8. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту;
3.9. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);
3.10. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);
3.11. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;
3.12. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);
3.13. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

4. Графік проведення Конкурсу

  • Термін розміщення Інформаційного повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» на офіційному веб-сайті Підприємства не пізніше 08.09.2021 р.
  • Терміни подачі конкурсних пропозицій складає 14 календарних днів від дати публікування цього Повідомлення на сайті.
  • Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження рішення Загальними зборами учасників Товариства засобами електронної пошти.

Контактна особа: Інна Богуш
Тел. (0332) 7850-311
Документи надсилати на електронну пошту:
Inna.Bohush@ksua.kroschu.com

Надання конкурсних пропозицій здійснюється шляхом надсилання документів (у форматі PDFта MSWord) на електронну пошту контактної особи.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.